Back to News

Message From Aneurin Bevan University Health Board regarding misleading information on 'rescue packs' during Covid-19. Neges Gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ynghylch gwybodaeth gamarweiniol ar 'becynnau achub' yn ystod Covid-19 Posted on 26 Mar 2020

Message From Aneurin Bevan University Health Board

We are aware that there has been misleading information on Social Media regarding asking your Doctor/Practice Pharmacist for 'Rescue Packs'.

For clarification, we are NOT supplying "Just In Case" courses of Steroid and Antibiotics (known as 'Rescue Packs') to anyone other than those who were already receiving them prior to the Coronavirus Outbreak.

We understand that people with Underlying Respiratory Conditions, such as Asthma and COPD, will be worried about how the Coronavirus might impact them.

 Please see the following advice:
- Use your inhalers as you have been advised by your Healthcare Professional, in order to manage your Underlying Condition as well as possible.
- Visit www.asthma.org.uk/advice/inhaler-videos/ to view some video guidance on using your inhaler, even if you are certain you know how to use your inhaler.
- Contact your GP Practice by telephone if you believe your current Asthma or COPD symptoms are worsening. 
- Call 111 if these symptoms are severe, if you think they are symptoms of Coronavirus, or your GP Surgery is not open for you to obtain advice.
 
Neges Gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Rydym yn ymwybodol y bu gwybodaeth gamarweiniol ar y Cyfryngau Cymdeithasol ynghylch gofyn i'ch Meddyg / Fferyllydd Ymarfer am 'Becynnau Achub'.

Er eglurhad, NID ydym yn cyflenwi cyrsiau "Just In Case" o Steroid a Gwrthfiotigau (a elwir yn 'Becynnau Achub') i unrhyw un heblaw'r rhai a oedd eisoes yn eu derbyn cyn COVID-19 (Coronavirus).

Rydym yn deall y bydd pobl â Chyflyrau Anadlol Sylfaenol, fel Asthma a COPD, yn poeni am sut y gallai Coronavirus effeithio arnynt.

Gweler y cyngor canlynol:

- Defnyddiwch eich anadlwyr fel y cawsoch eich cynghori gan eich Gweithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol, er mwyn rheoli eich Cyflwr Sylfaenol cystal â phosibl.

- Ewch i www. asthma.org.uk/advice/inhaler-videos/ i weld rhywfaint o ganllawiau fideo ar ddefnyddio'ch anadlydd, hyd yn oed os ydych chi'n sicr eich bod chi'n gwybod sut i ddefnyddio'ch anadlydd.

- Cysylltwch â'ch Meddygfa Teulu dros y ffôn os ydych chi'n credu bod eich symptomau Asthma neu COPD cyfredol yn gwaethygu.

- Ffoniwch 111 os yw'r symptomau hyn yn ddifrifol, os credwch eu bod yn symptomau Coronavirus, neu os nad yw'ch Meddygfa Feddyg Teulu ar agor i chi gael cyngor.

Share

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Looking for residential or nursing care? Wanting a home for home? Then check out your local options and book a visit/tour today Set up a lasting power of attorney before you lose capacity and it
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Looking for residential or nursing care? Wanting a home for home? Then check out your local options and book a visit/tour today Set up a lasting power of attorney before you lose capacity and it