Back to News

Cervical Screening and COVID-19 (Coronavirus) Posted on 26 Mar 2020

A message from the Cervical Screening service
Cervical Screening and COVID-19 (Coronavirus)
 
Following the Welsh Government’s announcement of plans to suspend non- urgent health appointments and procedures in order to redirect staff and resources to support the response to COVID-19; Welsh Government have agreed the recommendations of Public Health Wales to temporarily pause some of the population based screening programmes.
Therefore we will be pausing sending invitations and reminder letters for cervical screening at this time.
If you have been sent an invitation for screening and have not yet made an appointment:
Please do not try to make an appointment for cervical screening at this time. As a failsafe, we will send you further letter to make an appointment when we are able to offer cervical screening again. If you do not hear from us, please contact cervical screening Wales your local Cervical Screening Wales office.
If you already have an appointment made for cervical screening:
Please check with your GP or clinic whether they can still offer you an appointment.
If your appointment is cancelled please do not worry. As a failsafe, we will send you further letter to make an appointment when we are able to offer cervical screening again. If you do not hear from us, please contact your local Cervical Screening Wales office.
We are currently working on some frequently asked questions (FAQs) that we hope will be on the website shortly.
If you do have any concerns, you can contact your local Cervical Screening Wales office and speak with one of our lead nurses.
Cell changes on the cervix usually take many years to develop, so it is unlikely that a short delay in having a cervical screening test will cause any problems.
If you have any symptoms, such as: -
· Vaginal bleeding after sex, between periods or after the menopause
· Vaginal discharge that is not normal for you
· Persistent back or tummy pains, or pain during sex
please speak to someone at your GP surgery, even if you have had a normal screening test.
If you have a new continuous cough and/or a high temperature, please follow the self-isolation guidance here.
 
Neges gan y gwasanaeth Sgrinio Serfigol
Sgrinio Serfigol a COVID-19 (Coronavirus)
 
Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru am gynlluniau i atal apwyntiadau a gweithdrefnau iechyd nad ydynt yn rhai brys er mwyn ailgyfeirio staff ac adnoddau i gefnogi'r ymateb i COVID-19; Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar argymhellion Iechyd Cyhoeddus Cymru i oedi dros dro rai o'r rhaglenni sgrinio ar sail poblogaeth.
Felly byddwn yn oedi wrth anfon gwahoddiadau a llythyrau atgoffa ar gyfer sgrinio serfigol ar yr adeg hon.
Os anfonwyd gwahoddiad i chi i gael eich sgrinio ac nad ydych wedi gwneud apwyntiad eto:
Peidiwch â cheisio gwneud apwyntiad ar gyfer sgrinio serfigol ar yr adeg hon. Fel rhywbeth sy'n anniogel, byddwn yn anfon llythyr pellach atoch i wneud apwyntiad pan fyddwn yn gallu cynnig sgrinio serfigol eto. Os na fyddwch yn clywed gennym, cysylltwch â'ch swyddfa Sgrinio Serfigol Cymru leol.
Os oes gennych apwyntiad eisoes wedi'i wneud ar gyfer sgrinio serfigol:
Gwiriwch â'ch meddyg teulu neu glinig a allant gynnig apwyntiad i chi o hyd.
Os bydd eich apwyntiad yn cael ei ganslo, peidiwch â phoeni. Fel rhywbeth sy'n anniogel, byddwn yn anfon llythyr pellach atoch i wneud apwyntiad pan fyddwn yn gallu cynnig sgrinio serfigol eto. Os na fyddwch yn clywed gennym, cysylltwch â'ch swyddfa Sgrinio Serfigol Cymru leol.
Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar rai cwestiynau cyffredin (Cwestiynau Cyffredin) y gobeithiwn y byddant ar y wefan yn fuan.
Os oes gennych unrhyw bryderon, gallwch gysylltu â'ch swyddfa Sgrinio Serfigol Cymru leol a siarad ag un o'n prif nyrsys.
Mae newidiadau celloedd ar geg y groth fel arfer yn cymryd blynyddoedd lawer i'w datblygu, felly mae'n annhebygol y bydd oedi byr cyn cael prawf sgrinio serfigol yn achosi unrhyw broblemau.
Os oes gennych unrhyw symptomau, fel: -
Gwaedu trwy'r wain ar ôl rhyw, rhwng cyfnodau neu ar ôl y menopos
· Gollyngiad trwy'r wain nad yw'n arferol i chi
· Poenau cefn neu bol parhaus, neu boen yn ystod rhyw
siaradwch â rhywun yn eich meddygfa, hyd yn oed os ydych wedi cael prawf sgrinio arferol.
Os oes gennych beswch parhaus newydd a / neu dymheredd uchel, dilynwch y canllawiau hunan-ynysu yma.

 

Share

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Looking for residential or nursing care? Wanting a home for home? Then check out your local options and book a visit/tour today Set up a lasting power of attorney before you lose capacity and it
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Looking for residential or nursing care? Wanting a home for home? Then check out your local options and book a visit/tour today Set up a lasting power of attorney before you lose capacity and it